Usluge

Revizija
Poreski konsalting
Poslovni konsalting

O uslugama

Revizija

Revizija finansijskih izvještaja podrazumijeva provjeru finansijskih izvještaja sa ciljem da se utvrdi da li su ti izvještaji pouzdani i kompletni, i da li su u svemu u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, i da kao takvi ne sadrže materijalno netačne i ekonomski neutemeljene informacije.
U obavljanju procesa revizije preduzeća naš pristup zasniva se na višegodišnjem iskustvu. Program revizije koji sprovodimo prilagođen je potrebama svakog pojedinačnog klijenta.
Za efikasno sprovođenje zakonskih propisa revizije, naša grupa, postavila je organizacionu strukturu koja raspolaže kako potrebnim znanjem tako i odgovarajućim stručnim kadrom.
Revizije se, prema zahtjevu, sprovode u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim revizorskim standardima donijetim od strane Međunarodne Federacije Računovođa (IFAC).
Obavljanje procesa revizije se unaprijed planira i uključuje u plan revizije, tako da naš tim može sa razumnim očekivanjem da utvrdi materijalno značajne greške u računovodstveno-knjigovodstvenim evidencijama proistekle iz eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti. Plan i obim procesa revizije može se mijenjati na osnovu nalaza za vrijeme revizije. U skladu sa tim, obim revizije se može modifikovati, promijeniti naglasak revizije i predlagati stvari od značaja za reviziju, prema tome kako uslovi diktiraju.
Revizija uključuje ocjenu značajnih procjena sačinjenih od strane direktora u procesu pripreme finansijskih izkaza kao i ocjenu da li su računovodstvene politike odgovarajuće za okolnosti u kojima Komisija za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore posluje, odnosno da li su dosljedno primjenjene i adekvatno objelodanjene.

Poreski konsalting

Usluge poreskog konsaltinga pružamo kako velikim, tako i malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i fizičkim licima.
Naše usluge se odnose na sprovođenje svih poreskih formi u Crnoj Gori i sprovođenje poreskih procedura prilikom utvrđivanja i plaćanja poreskih obaveza.

Poslovni konsalting
U domenu poslovnog konsaltinga pružamo klijentima savjete u vezi sa kritičnim strateškim pitanjima, polazeći od definisanja vizije, misije i ciljeva, pripreme operativnih planova, pa sve do podrške tokom sprovođenja