ISO 9001

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom jedan je od najzastupljenijih standarda iz ISO grupe standrada. Pogodan je za kompanije i organizacije koji žele da osiguraju da njihovi proizvodi i usluge konstantno ispunjavaju zahtjeve kupaca i stalno poboljšavaju kvalitet. Može ga koristiti svaka organizacija, bez obzira na veličinu i djelatnost a do sada je implementiran u više od milion kompanija i organizacija širom svijeta.

Sam standard ISO 9001 ne precizira kako će organizacija definisati ciljeve kvaliteta i utvrditi potrebe potrošača, ali zahtjeva od nje da definiše ove ciljeve i stalno poboljšava svoje procese. Akcenat je na konstantnom unapređenju kvaliteta usluge ili proizvoda i odvijanja poslovnih procesa. Implementacija ISO 9001 sistema menadžmenta kvalitetom pomoćiće vam da:

- Poboljšate kvalitet poslovnih procesa
- Pvećate zadovoljstvo i steknete lojalnost kupaca
- Jasno definišete odgovornosti u organizaciji
- Smanjite troškove i povećate profit
- Stvorite efikasan poslovni sistem
- Pojačate marketing reputaciju
- Konstantno mjerite i pratite ostvarene poslovne rezulatate
- Vodite računa o svim zainteresovanim stranama i njihovim očekivanjima
- Pobjedite na tenderima
- Poboljšate sistem kontrole i prevencije nastanka greške
- Pojačate motivaciju i učešće zaposlenih

ISO 9001 spada u seriju standarda ISO 9000, koga čine:

  • ISO 9000 Sistem menadžmenta kvalitetom - Osnove i riječnik – definiše osnovne principe i pojmove,
  • ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi – definiše zahtjeve koje organizacija treba da ispuni i jedini je standard u ovoj seriji koji je sertifikacionog karaktera,
  • ISO 9004 Obezbjeđenje održivog uspjeha organizacije – pristup zasnovan na sistemu menadžmenta – daje smjernice za unapređenje organizacijama koje su već uspostavile sistem menadžmenta usklađen sa ISO 9001, pomjerajući težište sa zahtjeva korisnika na zahtjeve ostalih zainteresovanih strana.

Poslednja verzija standarda ISO 9001 je izdata 2015 godine.